Mjekët dhe Mjeku Mike Varshavski diskutojnë për një video virale të një 7-vjeçareje me një si ndr om ë ko ngj en itale të quajtur Penta logy of Cant rell, e cila bën të mundur që të shihet qartë zemra e saj duke rrahur nëpër lëkurë.
Pen ta lolo gjia e Can trell është një çr reg ulli m shpesh fa t al që përfshin disa d efe kt e të lindjes në gj oks dhe në zonën e barkut, i cili mund të rezultojë në vendosjen e zemrës poshtë lëkurës së një personi, në krahasim me shtresat e kockave, indeve dhe muskujve. Ç rr eg ull imi mund të përfshijë d ef ekt e të diafragmës (muskuli që ndan zgavrën e kraharorit nga barku dhe ndihmon në frymëmarrje); kocka e gjirit (kraharori); perikardi (membrana që vesh zemrën); muri i barkut dhe zemra vetë.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *