Kr. i.m .e t ser be mbi popullsinë ci.v.ile në Kosovë gjatë l. .u f.të .s kanë qenë të t .m.er.r sh. me. Një rast t.ro. n.di. t.ës tregohet nga një i moshuar, të cilit us.ht.arët ser .bë i kërkuan që ai të zgjidhte se cili djalë duhej të v .r. it. ej.
I moshuari, Isa Sherifi, shprehet se të gjithë ush.ta.rët ser.bë of.e n.d. on.in dhe sha .n.in kosovarët. Re.g.j.imi spa.st .ru es i S.llob.oda.n Mil.los.he.vi.ç.it kishte si syn.im e.li.. min .i.m.i n e çdo jete njeriu në Kosovë, duke sh.kel. ur çdo pa.ri.m dhe rregull l.uf.te.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *