Një vajzë vetëm 18 vjeç me origjinë nga Shqiperia dhe shumë e shëndetshme është gjetur e e v d e ku r nga miqtë e saj në kampusin e Universitetit. V d ek ja e saj u konsiderua plotësisht m is te ri oz e dhe e papr itur, sa madje edhe au to p sia nuk nxorri dot shk aq et e qarta të vd,ek jes së vajzës. A.H, një studente e re shkoi në universitet për të nisur hapat drejt një karriere në jetën e saj, por v d iq tr/ag ji kis ht vetëm 4 ditë pas mbërritjes në kampus.

Sipas dëshm ive vajza kishte vj e llë vazhdimisht dhe ishte a nk uar për dhi//m bje stomaku vetëm 3 ditë para se te ndodhte ngjarja.. A ut o psi a provoi se shka kt ar i vd .e k. jes ishte bërë një t ru pi huaj që kishte ka luar nga e vje lla në mushkëri.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *